Powrót

LEMON ONLINE

08/05/2023

Agnieszka Wróbel

CFO LemonTax

Doradca Podatkowy (nr wpisu 12818) oraz CFO w LemonTax - Kancelarii Podatkowo Księgowej w Gdańsku. Na co dzień koordynuje pracę zespołu księgowego, który obsługuje Klientów z całej Polski. Prywatnie żona i mama. Po godzinach amatorka dobrej książki, podróży oraz wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu.

Wiemy,

 że wszystko można zrobić samemu 

Tylko... po co?

Oddaj Księgowość

w dobre ręce!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

7 min

PŁACE I KADRY

Praca zdalna w 2023 roku. Zmiany w kodeksie pracy.

Czas pandemii szczęśliwie minął i choć o większości ograniczeń przez nią wywołanych pragniemy jak najszybciej zapomnieć to do zmian w zakresie miejsca i sposobu wykonywania pracy przyzwyczailiśmy się tak bardzo, że powrotu do stanu sprzed pandemii już nie ma, a tzw. praca zdalna na dobre zadomowiła się w świadomości pracowników. Na przeciw nowym oczekiwaniom wychodzą zmiany w kodeksie pracy, które zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku. Wraz z nimi wchodzą w życie przepisy dot. pracy zdalnej, która do tej pory nie była uregulowana. Dowiedz się czym jest praca zdalna i sprawdź jakie zmiany zaszły w kodeksie pracy. 

 

 

 

 

Na skróty:

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest praca zdalna?

 

Praca zdalna oznacza wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika poza siedzibą firmy w miejscu przez niego wskazanym. Należy pamiętać, że pracownik wprawdzie sam wybiera miejsce, z którego zamierza świadczyć pracę , ale jednocześnie każdorazowo musi uzgodnić je z pracodawcą. Nie ma więc tu całkowitej i nieograniczonej swobody.  

 

 

 

 

Przydatna informacja

 

 

Praca zdalna może dotyczyć zarówno całego wymiaru pracy jak i tylko części etatu. 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie zasad pracy zdalnej

 

W przypadku gdy rodzaj wykonywanej pracy oraz model organizacyjny przedsiębiorstwa pozwala na świadczenie przez pracownika pracy zdalnie wówczas miejsce jej wykonywania może zostać zapisane bezpośrednio w umowie o pracę. W przypadku, gdy umowa nie reguluje zasad pracy zdalnej mogą one zostać określone w trakcie zatrudnienia:

 • z inicjatywy (na polecenie) pracodawcy;

 • na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej.   

 

 

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

 

Pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej wyłącznie w przypadku:

 • stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznegostanu epidemii (lub w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu)

 • wystąpienia siły wyższej, w związku z którą pracodawca nie może zapewnić pracownikowi higienicznych i bezpiecznych warunków pracy

 

 

 

 

Ważne 🔥

 

 

Zanim wydasz pracownikowi polecenie pracy zdalnej musisz uzyskać od niego oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej, że posiada on odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do świadczenia pracy w warunkach home office.

 

Samo polecenie wykonywania pracy zdalnej może być wydane tylko z przyczyn losowych, niezależnych od pracodawcy.

 

 

 

 

 

 

Praca zdalna na wniosek pracownika

 

Pracownik może wnioskować o wykonywanie pracy zdalnej, a pracodawca może (choć nie musi) wyrazić zgodę na świadczenie pracy w ten sposób. Ustawa określa przypadki, gdy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej i zobowiązany jest uwzględnić wniosek pracownika. Dotyczy to: 

 • kobiet w ciąży;

 • rodziców wychowujących dzieci do lat 4;

 • rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne i wymagające specjalnej opieki;

 • pracowników opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

 

Ważne 🔥

 

 

Pracodawca może odrzucić wniosek pracownika o pracę zdalną (dot. to również pracowników wskazanych powyżej), gdy rodzaj świadczonej pracy lub organizacja przedsiębiorstwa uniemożliwia wykonywanie pracy w ten sposób.

 

 

 

 

 

 

Okazjonalna praca zdalna

 

Ustawa przewiduje możliwość tzw. incydentalnej pracy zdalny, której wymiar został określony na 24 dni przypadające na dany rok kalendarzowy.

 

 

 

 

Przydatna informacja

 

 

Inicjatywa dot. okazjonalnej pracy zdalnej przysługuje wyłącznie pracownikowi, na podstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku.

 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, że okazjonalnej pracy zdalnej nie dotyczy:

 • obowiązek regulowania zasad jej wykonywania w wewnętrznych regulaminach organizacji;
 • obowiązek przekazania dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia;

 • obowiązek pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej;

 • obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi.

 

 

Reguły dot. pracy zdalnej w organizacji

 

Co do zasady reguły na jakich zorganizowana jest praca zdalna powinno określać porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą, a zakładową organizacją związkową lub w przypadku braku takiego porozumienia - stosowny regulamin.

 

 

 

 

Przydatna informacja

 

 

W przypadku organizacji gdzie nie zostało zawarte porozumienie z pracownikami oraz nie został wydany regulamin dopuszcza się określenie zasad pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy lub w porozumieniu zawartym bezpośrednio z pracownikiem. 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki i prawa pracodawcy

 

Wprowadzenie pracy zdalnej wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Dotyczą one przede wszystkim udziału w kosztach, które ponoszone są przez pracownika z powodu pracy wykonywanej zdalnie.

 

Obowiązki pracodawcy

zgodnie z art. 67(24) § 1 kp pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

 • zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty z tym związane, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej

 • pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w dokumentach związanych z praca zdalną;

 • zapewnić szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

 

 

 

 

Przydatna informacja

 

 

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej może być zastąpiony przez wypłatę ryczałtu lub stosownego ekwiwalentu, a sam zwrot kosztów wypłacany pracownikowi jest nieopodatkowany i nieoskładkowany.

 

 

 

 

 

Prawa pracodawcy

 

 • pracodawca ma prawo do kontroli pracy zdalnej - oznacza to, że może zweryfikować, czy pracownik wykonuje pracę z  uzgodnionego miejsca oraz w ramach uzgodnionego zakresu godzin.

 • kontrola pracodawcy poza zakresem wymienionym wyżej może dotyczyć również zasad przestrzegania BHP, ochrony danych osobowych, a także trzeźwości pracownika;

 • pracodawca może zlecić wykonywanie pracy zdalnej (o ile pracownik ma ku temu warunki);

 • pracodawca ma prawo odmówić wydania zgody na pracę zdalną (o ile pracownik o nią zawnioskuje).

 

 

Agnieszka Wróbel

CFO LemonTax

Doradca Podatkowy (nr wpisu 12818)

 


 

 

 

 

Szukasz sprawdzonej obsługi kadrowo-płacowej?

 

 

Nie jesteś Klientem naszej Kancelarii, a zatrudniasz pracowników i potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania płac oraz obsługi kadrowej lub PPK? Jesteśmy biurem rachunkowym z Gdańska i tu posiadamy swoją siedzibę, ale w gronie naszych zadowolonych Klientów znajdują się firmy z Olsztyna, Warszawy, Wrocławia i wielu innych miast w Polsce. Zaopiekujemy się również i Twoją firmą!

Skontaktuj się z nami!   

 

 

 

 

 

 

Tagi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ważne!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Informacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ważne!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Informacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ważne!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Informacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Usługi Dodatkowe

Biura Rachunkowego w Gdańsku

FAQ

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

Copyright © 2023 by LemonTax, all rights reserved.